top of page

Mitä sosiaalityö on?

Sosiaalityö on kokonaisvaltaista asiakas- ja asiantuntijatyötä, joka ehkäisee, vähentää tai poistaa sosiaalisia ongelmia ja jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla. Sosiaalityössä rakennetaan asiakkaan tarpeita vastaava tuen ja palveluiden kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Työ on muutosta ja sosiaalista kehitystä tukevaa työtä, jolla lievennetään elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia, vahvistetaan hyvinvointia, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintaedellytyksiä ja osallisuutta heidän elinympäristössään. Toiminnassa korostuu kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen osaaminen, joka mahdollistaa ongelmatilanteiden analyyttisen jäsentämisen ja kestävien ratkaisujen hakemisen. Ihmisoikeudet, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus sekä monimuotoisuuden kunnioittaminen ovat keskeisiä työtä ohjaavia periaatteita.

Oppiaineena sosiaalityössä tutkitaan sosiaalihuollon ja sosiaalityön käytänteitä, ja tieteenalana sosiaalityö kuuluu yhteiskunta- ja valtiotieteiden joukkoon. Koulutuksella on vahva yhteys sosiaalityön tutkimukseen, ja tutkimuksella on vankka yhteys sosiaali- ja terveysalan ammatillisiin käytäntöihin sekä ihmisten arkielämään ja yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tutkimukselle on ominaista tieteidenvälisyys, ja leikkauspintoja sosiaalitieteiden lisäksi on esimerkiksi kasvatustieteisiin, lääketieteeseen, hoitotieteeseen, terveystieteisiin, psykologiaan ja hallintotieteisiin.


Lähteet

Mitä sosiaalityö on?: About
bottom of page