top of page

Yhdenvertaisuus ja turvallisempi tila

Yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan edistäminen on kaikkien SOSsilaisten tehtävä. Jokainen tapahtumiimme osallistuva on vastuussa siitä, että tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Lisäksi hallitus edistää toiminnallaan yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista. Lisätietoa saat ja yleistä palautetta aiheesta voit antaa hallituksen yhdenvertaisuusvastaavalle. Häirintätilanteessa ohjaamme ottamaan yhteyttä TREY:n häirintäyhdyshenkilöön.

Yhdenvertaisuus ja turvallisempi tila: Text

Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan luominen on kaikkien vastuulla. Kaikki SOS ry:n tapahtumat ja tilaisuudet ovat syrjinnästä ja häirinnästä vapaita. Kaikki ovat SOS ry:n tapahtumiin yhtä tervetulleita, ja nämä periaatteet on luotu kaikkien viihtyvyyden parantamiseksi. Niitä ei tarvitse kenenkään osata ulkoa, ja virheitä sekä mokia sattuu kaikille. Olennaista on, että virheistään on valmis oppimaan.

  • Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen tilaan, sekä fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Kunnioita muiden rajoja, ja vaadi muita kunnioittamaan omia rajojasi.

  • Älä tee oletuksia muiden ulkonäön, toiminnan, puhetavan tai muun syyn perusteella. Toista tuntematta et voi tietää toisen henkilöhistoriaa, terveydentilaa, sosioekonomista taustaa, uskonnollista tai poliittista vakaumusta, seksuaalista suuntautumista tai muuta vastaavaa ominaisuutta. Kyseenalaista omat johtopäätöksesi toisista ihmisistä, ja tiedosta, että ne ovat vain omia päätelmiäsi, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. Kunnioita muiden oikeutta itsensä määrittelyyn, äläkä kyseenalaista toisen identiteettiä. Arvosta muiden erilaisuutta.

  • Pyri omalla toiminnallasi luomaan hyväksyvää ja avointa, mutta ei velvoittavaa keskusteluilmapiiriä. Kenenkään ei tarvitse kertoa itsestään enemmän kuin itse haluaa, ja jos asia ei kuulu sinulle, niin älä esitä kysymyksiä. Käyttäydy huomaavaisesti muita kohtaan, ja muista, että kaikki ovat yhtä tervetulleita tapahtumiin sekä toimintaan.

  • Älä syrji ketään tietoisesti tai tosiasiallisesti, esimerkiksi käyttämällä rasistista tai seksististä kieltä tai kerro haitallisia stereotypioita ylläpitäviä vitsejä. Jos havaitset epäasiallista käytöstä, huomauta siitä ystävällisesti ja asiallisesti toista nolaamatta. Tarvittaessa asian voi viedä eteenpäin SOS ry:n yhdenvertaisuusvastaavalle tai Treyn häirintäyhdyshenkilölle. Jos olet itse huomautuksen kohteena, niin suhtaudu siihen rakentavasti ja pyri muuttamaan käytöstäsi.

  • Älä painosta ketään juomaan alkoholia. Huolehdi humaltuneista kanssajuhlijoista, ja muista, että humalatila ei ole peruste käyttäytyä huonosti.

  • Kunnioita muita ihmisiä ja käyttäydy asiallisesti ja ystävällisesti. Muiden mielipiteet, arvot ja elämäntapa saattavat poiketa omistasi, mutta se ei oikeuta syrjimään eikä sulkemaan ketään ulkopuolelle. Kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen.

Yhdenvertaisuus ja turvallisempi tila: Text

SOS ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

1. Johdanto

Tämä on Tampereen sosiaalityön ainejärjestön SOS ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tekemisestä vastaa yhdenvertaisuusvastaava ja sitä päivitetään aina tarvittaessa. Suunnitelma on yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen hyväksymä. SOS ry sitoutuu kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuussuunnitelman noudattamiseen, ja pidättää oikeuden olla tekemättä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka eivät ole valmiita sitoutumaan suunnitelmaan.


Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilöä kohdellaan samanlaisessa tilanteessa huonommin kuin toisia yhden tai useamman henkilökohtaisen ominaisuuden takia. Häirinnällä tarkoitetaan käytöstä, jolla loukataan henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti. Häirinnällä luodaan kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuolen ilmaisuun, liittyvä halventava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Häirintä voi olla puhetta, vitsailua tai ihmisarvoa halventavan materiaalin esillepanoa.

Kaikki sosiaalityön opiskelijat ovat ikään, kansallisuuteen, etnisyyteen, ihonväriin, sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun, seksuaalisuuteen, terveydentilaan, toimintakykyyn, vakaumukseen, perhetilanteeseen tai sosioekonomiseen taustaan katsomatta yhdenvertaisia ainejärjestön jäseniä, ja kokevat olonsa yhtä tervetulleiksi sen toiminnassa. Kaikessa ainejärjestön toiminnassa on syrjinnän ja häirinnän kielto, ja kaikkeen ainejärjestön tietoon tulleeseen syrjintään ja häirintään puututaan.

2. Ainejärjestön toiminta

SOS ry:n hallitusten jäsenten ja järjestöjen aktiivien tulee olla suunnitelmaan perehtyneitä, jotta sitä voidaan noudattaa. Yhdenvertaisuusvastaa kerää vuosittain palautetta ainejärjestön toiminnan yhdenvertaisuudesta, sekä syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen kokemuksista, ja palautteen perusteella ryhdytään tarpeellisiin toimiin yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Hallituksen sisäisessä toiminnassa on huolehdittava, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Hallitus myös sopii itselleen viestintäkanavan, josta kaikki saavat tasapuolisesti tietoa. Kaikilla SOS ry:n jäsenillä on pääsääntöisesti läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa, eikä kenenkään mielipidettä sivuuteta jonkin henkilöön liittyvän syyn perusteella. SOS:n viestintä on jäsenistölle avointa, ja tärkeissä asioissa viestintäkanavana käytetään sähköpostilistaa, ja sosiaalisen median viestintä voi täydentää sähköpostilla tapahtuvaa viestintää.

SOS ry:n tapahtumia järjestetään tasapuolisesti koko jäsenistölle. Tapahtumissa tulee huomioida opiskelijoiden monimuotoisuus. Mahdolliset erityisruokavaliot kartoitetaan tapahtumiin ilmoittautuessa ja niitä hankitaan tarpeen mukaan. Tapahtumat järjestetään lähtökohtaisesti aina esteettömissä tiloissa, ja tapahtumatilan esteellisyydestä tai esteettömyydestä ilmoitetaan tapahtumakutsussa. Tämä on erityisen tärkeää etenkin fukseille suunnatuissa tapahtumissa. Mikään tapahtuma ei rakennu alkoholin ympärille, eikä ketään painosteta juomaan alkoholia esimerkiksi tehtävässä tai sitsien rangaistuksena. Tapahtumissa, jossa tarjoillaan alkoholia, on aina myös alkoholittomia vaihtoehtoja. Koska henkilökohtaiset tilanteet ja tarpeet ovat moninaisia, jäsenistöllä tulee olla tieto siitä, keneen voi olla yhteydessä, jos tarvitsee lisätietoa tapahtumista tai tilasta, jossa ne järjestetään.

Tapahtumia suunnitellessa pohditaan, että loukkaako se jotain ihmisryhmää, tai ylläpitääkö se haitallisia stereotypioita. Avuksi voi ottaa esimerkiksi Treyn yhdenvertaisen sitsaamisen ohjeet, jotkä löytyvät täältä https://drive.google.com/file/d/1L5ATVGrZU7nbGVzVQESEDJLcQYMYt3oG/view). Tapahtumissa, joissa on mahdollisuus saunomiseen, suunnitellaan saunavuorot, ja huolehditaan, että niissä pysytään. Tapahtumaa suunniteltaessa otetaan huomioon erilaiset suhtautumiset alastomuuteen ja vähäpukeisuuteen, eikä missään tehtävässä painosteta riisuutumaan eikä siitä anneta lisäpisteitä. Sitseillä ei lauleta rasistisia eikä seksistisiä lauluja. Mieti, että mitkä laulut kohottavat tunnelmaa, ja mitkä saattavat tuoda osallistujille epämukavan olon. Sitseillä lähtökohta on, että sitsaamisen sääntöjä noudatetaan, eikä pöydästä poistuta ilman toastmasterin lupaa, mutta tarvittaessa vessassa voi käydä ilman lupaa ja ilmoittamatta, minne poistuu.


Tapahtumista ja muusta toiminnasta annettuun palautteeseen suhtaudutaan vakavasti, ja se käsitellään hallituksessa. Mahdolliset virheet ja ylilyönnit myönnetään, ja niistä otetaan opiksi.

3. Mitä tehdä, jos kohtaa epäasiallista toimintaa tai häirintää?

Epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle on nollatoleranssi, ja sitä ei tarvitse eikä pidä sietää. Jos kohtaat epäasiallista käytöstä tai häirintää, voit sanoa häiritsijälle suoraan, että et pidä hänen käytöksestään. Jos et uskalla tai halua sanoa häiritsijälle suoraan, voit pyytää mukaan ystävän tai ilmoittaa häirinnästä SOS ry:n yhdenvertaisuusvastaavalle, joka tarvittaessa ja ilmoittajan luvalla siirtää asian TREYn häirintäyhdyshenkilölle. Ilmoituksen voi myös tehdä suoraan TREYlle. TREYn häirintäyhdyshenkilöille voi ilmoittaa häirinnästä myös nimettömästi häirintälomakkeella. Häirintäyhdyshenkilöt käsittelevät tilanteet luottamuksella, eivätkä ryhdy mihinkään toimenpiteisiin ilman ilmoittajan lupaa. Lisätietoa ja häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot sekä häirintälomakkeen löydät täältä https://trey.fi/edunvalvonta/sosiaalipolitiikka/apua-hairintaan-syrjintaan-ja-kiusaamiseen.

Yhdenvertaisuus ja turvallisempi tila: List
bottom of page