top of page

SOS ry:n säännöt

Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijat - SOS ry
Yhdistyksen säännöt 17.9.2020
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijat – SOS ry. Yhdistyksen kotipaikka on
Tampere.
2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenten yhteisten opiskeluun liittyvien etujen valvominen, alan
ajankohtaiskeskustelun seuraaminen, opiskeluedellytysten parantaminen, uusien opiskelijoiden
integroiminen yliopistoyhteisöön sekä alan opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- tekee yhteistyötä Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman kanssa
- ylläpitää suhteita työelämään
- järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia
- järjestää vapaa-ajan toimintaa
- toimii yhteistyössä muiden ainejärjestöjen, ammattialan yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa
- voi harjoittaa julkaisutoimintaa
- toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla jäsentensä edun ja yhteisten pyrkimysten hyväksi
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja ja harjoittaa haalarimerkkien, laulukirjojen sekä
muiden mahdollisten yhdistyksen nimikkotuotteiden myyntiä. Yhdistys voi järjestää asianmukaisin luvin
rahankeräyksiä, arpajaisia sekä pääsymaksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia. Lisäksi toimintansa tukemiseksi
yhdistys voi harjoittaa yritysyhteistyötä, omistaa kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Tampereen yliopistossa sosiaalityön kandidaatin tai maisterin
tutkintoa suorittavat opiskelijat. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Jäsenyyden muodosta ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
4§ Kunniajäsenet
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet tai hallitus voivat ehdottaa kunniajäseneksi henkilöä, joka on toiminut
erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Ehdotetun kunniajäsenen kunniajäsenyys hyväksytään
yhdistyksen kokouksessa, mikäli ehdotettu kunniajäsen ei vastusta kunniajäsenyyden myöntämistä.
Kunniajäsenyydestä ei seuraa mitään velvollisuuksia yhdistystä kohtaan. Kunniajäsenyys on kunnianosoitus,
eikä se ole sidoksissa yhdistyksen varsinaiseen jäsenyyteen. Kunniajäsenyys on elinikäinen.
5§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä
vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä.
Syyskokouksessa valitaan jokaiselle hallituksen jäsenelle oma vastuualueensa. Hallituksen jäsenten
toimintakausi on kalenterivuosi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuina on läsnä. Äänestettävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.
7§ Tilit ja niiden tarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen sähköpostilistalla.
9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuun aikana.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen aihetta, tai
1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.
Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä,
äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirja on julkaistava yhdistyksen sähköpostilistalla viikon kuluttua
kokouksesta.
10§ Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous käsittelee seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle
6. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut jäsenet
8. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11§ Kevätkokous
1. kokouksen avaaminen
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esitetään hallituksen toimintakertomus
5. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuunvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä tai yhdessä yhdistyksen kokouksessa kahden
kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.
13§ Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan, päätös vaaditaan kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka ovat
vähintään kahden viikon välein. Annetuista äänistä 3/4 on kannatettava purkamista kummassakin
kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, sen varat annetaan yhdistyksen purkavan
kokouksen päättämään näiden sääntöjen 2§:stä ilmenevään tarkoitukseen.

SOS ry:n säännöt: Text
bottom of page